DOB 5: Hva er universell utforming?

Design og bærekraft |  301 visninger  | 

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Det betyr blant annet at blinde og rullestolbrukere skal kunne bevege seg trygt i omgivelsene. Designere og arkitekter har derfor et samfunnsansvar for å utforme bl.a. kollektivtransport, gatemiljøer og bygninger slik at de er tilgjengelige for alle.

Mer

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjere greie for den rolla design har i samfunnet og samfunnsutviklinga
 • utvikle skisser til produkt med ergonomiske løysingar baserte på universell utforming

 

Svare

SVARE

 1. Hva menes med begrepet inkluderende samfunn?
 2. Hvilke eksempler på produkter eller tjenester med universell utforming kan du se i filmen?
 3. Kan du nevne tre grupper i samfunnet som har nytte av universell utforming?
 4. Kan du nevne tre ulike områder i samfunnet der universell utforming er aktuelt?
 5. Et annet begrep for universell utforming, er livsløpsstandard. Hva menes med det, tror du?

 

Undersøke

UNDERSØKE

Lag en liste over produkter eller tjenester du benytter daglig som er resultat av ideen om universell utforming.

Skape

SKAPE

Tenk på et produkt eller en tjeneste du benytter ofte, som er ikke er universelt utformet. Skisser et forslag til hvordan dette produktet eller denne tjenesten kan forbedres med tanke på universell utforming.

Lærerveiledning

Filmen belyser universell utforming ut fra brukerperspektivet gjennom samtale med en svaksynt person. I stedet for å rette en pekefinger og fokusere på alle regler som gjelder, er målet å sette søkelys på begrepet et inkluderende samfunn. Filmen egner seg som utgangspunkt for refleksjon og samtale, og kan brukes som innledning til temaet universell utforming.

Filmen kan gjerne brukes i sammenheng med filmen om utviklingen av produktet Dignum i modulen DOB 3, for å sette søkelyset på forskjellene mellom produkter som er universelt utformet, og produkter som er utformet som spesielle hjelpemidler.

Filmen går ikke i detalj rundt regelverket, og fokuserer heller ikke på universell utforming av for eksempel nettsider. Nettsider er og tjenester er et aspekt som gjerne kan løftes fram i undervisningen.

Et annet begrep for universell utforming, er livsløpsstandard.

Ord og begreper

Universell utforming og tilgjengelighet er to begreper som   kan høres like ut men som likevel skiller seg fra hverandre. Er noe  universelt utformet er det en løsning som kan brukes av alle, den er inkluderende. Skaper en løsning tilgjengelighet for en bestemt gruppe brukere, er det en særløsning for noen brukere.

Inkluderende arkitektur er et begrep som rommer flere brukere enn  funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig, funksjonell og verdimessig tilnærming til arkitekturen. Inkluderende arkitektur er et overordnet begrep, som sammen med begrepet universell utforming skal ivareta alle viktige aspekter i en faglig diskusjon.

Supplerende tekst

OM UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig.

Det finnes en rekke definisjoner på universell utforming. Kjernen i dem er å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. På denne måten kan flest mulig delta aktivt i samfunnet.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming slik:

«Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det».

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) definerer universell utforming slik i paragraf 17:

«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.»

Universell utforming er også kjent som:

 • Design for alle
 • Utforming for alle
 • Inkluderende utforming
 • Universell design