DOB 4: Digital modellering

Design og bærekraft |  364 visninger  | 

Et vellykket produkt må både ha et attraktivt design, være funksjonelt og økonomisk bærekraftig. Digital visualisering er i dag et nødvendig hjelpemiddel i alle faser av et designprosjekt – fra utvikling til salg og markedsføring. Bai Daniel Øgaard Kanu i Inventas AS, viser oss hvordan han arbeider med digital modellering, fra først å skisse noe på papir i designutviklingen, til å lage presentasjoner av det ferdige produktet til kunder og samarbeidspartnere.

Mer

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke ulike metodar i arbeid med produkt i ulike materiale
  • utvikle skisser til produkt med ergonomiske løysingar baserte på universell utforming
  • gi døme på nye teknologiar, materiale og produksjonsmetodar i industrielle prosessar
  • gjennomføre ein designprosess og lage prototypar i ulik målestokk og diskutere kvalitet og utføring

Svare

  1. Hva menes med skala?
  2. Hva menes med ergonomi?
  3. Hvilke tre faser i fremstillingen av en digital presentasjon forteller designeren om?
  4. Hvilke programmer til digital modellering kjenner du til?
  5. Hva er de største forskjellene mellom en 2D-fremstilling og en 3D- fremstilling?

Undersøke

Skape

Lærerveiledning

Filmen kan sees i sammenheng med filmen om fysiske modeller og prototyper i DOB 2. Filmen beskriver en prosess med bruk av digitale tegneverktøy, men går ikke inn på en bestemt type programvare, eller den tekniske siden av prosessen. Hensikten med filmen er å gi et overblikk over hvordan man kan bruke digitale verktøy i framstillingen av et produkt, og hvordan man kan overføre håndtegnede skisser inn i digitale tegneprogrammer.

Forslag til aktiviteter
  1. Bruk en skisse eller tegning du har laget på papir som utgangspunkt for en digital 3D-modell. Start med å importere en PDF eller lignende av tegningen inn i et 3D-program.

 

Ord og begreper

Konsept er en beskrivelse av en tidlig idé som oppstår i den kreative prosessen. Ikke alle detaljer er på plass, men beskriver en retning som en løsning kan bygge på.

Rapid Prototyping er et begrep som brukes om ulike prosesser for fremstilling av modeller eller prototyper raskt og direkte fra CAD-filer. 3D-printing er en typisk rapid prototyping metode.

Filament er en fellesbetegnelse på materialet som brukes for å bygge opp en form, i en 3D printer. PLA (Polylactic Acid) er det mest utbredte og enkleste materialet for å oppnå gode resultater. Dette materialet er er basert på fornybare ressurser (plantebasert stivelse) og er biologisk nedbrytbart under gitte forhold. Det anvendes også en rekke andre ulike filament blant annet med trelignende egenskaper, vannløselig PVA samt PLA iblandet metaller.

Supplerende tekst

OM INDUSTRIDESIGN

Industridesign handler om utvikling av produkter som kan fremstilles industrielt, altså ved bruk av maskiner. Industridesign innebærer også utvikling av digitale produkter og tjenester, som for eksempel en app. Forskjellen mellom industridesign og for eksempel håndverksdesign som keramikk og treskjæring, er altså at et industriprodukt kan masseproduseres maskinelt.

Et industrielt framstilt produkt krever mer planlegging enn et håndverksprodukt. Den estetiske og funksjonelle siden må dekkes i begge prosessene, mens det i tillegg for et industriprodukt må legges til rette for en produksjonslinje for produktet. Det kan for eksempel innebære nye maskiner eller å tilpasse eksisterende maskiner for å kunne produsere produktet i stor skala. I slik tilrettelegging er et sentralt spørsmål produktets bærekraft, både økonomisk og miljø- og klimamessig.

I utviklingsfasen av et industriprodukt er behov og markedsanalyse viktigere enn i håndverksdesign. Når et produkt skal produseres i stor skala, er det nødvendig å vite at det er et behov i markedet som produktet kan dekke til en pris brukerne er villig til å betale.