DOB 1: Design for fremtiden

Design og bærekraft |  947 visninger  | 

Plast i havet og naturen har blitt en av vår tids største globale miljøtrusler, men kan plastavfallet også være en ressurs som kan brukes til å skape nye produkter? Problemstillinger knyttet til forbruk og avfall vil i framtiden stille store krav til bærekraft, bedre utnyttelse av ressurser og innovative designstrategier. I denne filmen møter vi arkitekt Stian Rossi, som jobber med produktutvikling for Snøhetta. Rossi tar oss med gjennom prosessen med å skape et nytt produkt fra plastavfall. Takk til Snøhetta for bruk av filmmateriale og faglig bistand!

Mer

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • gjere greie for designaren si rolle i skjeringspunktet mellom marknad, berekraftig utvikling og etiske problemstillingar
 • utføre, tolke, vurdere og formidle bruks-, funksjons- og enkle marknadsanalysar
 • identifisere eksisterande og framtidige samfunnsutfordringar og gje form til berekraftige designløysingar
 • gjere greie for den rolla design har i samfunnet og samfunnsutviklinga

Svare

SVARE

 1. Hva var utgangspunktet til Snøhetta da prosjektet ble satt i gang?
 2. Hvordan skiller denne prosessen seg fra en «vanlig» designprosess?
 3. Hva vil du definere som det utløsende behovet i dette prosjektet?
 4. Hva tror du det vil bety i et klimaperspektiv om stolene leies ut / leases istedenfor at de selges på vanlig måte?
 5. Hvordan gjorde Snøhetta undersøkelser blant brukere?
 6. Hva menes med at stolen har «identitet»?
 7. Hva mener designeren med at han ikke vil skape et behov som ikke er der?

Undersøke

UNDERSØKE

Samle opp ditt eget avfall gjennom en uke. Hvor mye ble det? Hvor mye av avfallet kan gjenbrukes i sin nåværende form? Hvor mye av avfallet kan gjenvinnes?

 

Skape

SKAPE

Anvend et utvalg av det avfallet du har samlet opp, til å utvikle et nytt produkt.

Lærerveiledning

Filmen viser et case der designerens utgangspunkt ikke var å lage et bestemt produkt, men å finne måter å utnytte et bestemt materiale på, nemlig plastavfall. Stolen som lages er ikke en ny design, men en re-design av den klassiske stolen R-48, designet av Bendt Winge på slutten av 1960-tallet. Det er altså ikke den estetiske delen av designprosessen som er det sentrale i dette prosjektet, men det å finne et egnet produkt for å omsette plastavfall fra havbruksnæringen i en bærekraftig produksjon.

Filmen omhandler hele prosessen, blant annet en markedsundersøkelse i form av intervjuer med barn (brukere), der designeren fikk tilsendt en mengde tegninger fra barn hvor de uttrykte sine ønsker for en ny stol til skolen. Designerens rolle som forsker kan være en mulig innfallsvinkel for refleksjon og samtale.

Filmen viser prosessen fra designerens side. Den kan gjerne ses i sammenheng med filmen i modulen DOB-2, der samme stol brukes i sammenheng med utforming av fysisk modell og prototyp.

Filmen kan vises i gruppe, eller som omvendt undervisning hjemme. Den egner seg godt til refleksjon og samtale.

Ord og begreper

 • Gjenbruk: Alle situasjoner der en eksisterende gjenstand eller et konsept brukes på nytt, etter å først ha blitt brukt i den tiltenkte hovedanvendelsen. Den nye anvendelsen kan være den samme som første gang eller brukt som noe annet, i motsetning til gjenvinning der gjenstanden blir plukket fra hverandre til råvarer for ny anvendelse.
 • Materialgjenvinning: Materialgjenvinning er å gjenvinne materialene i kasserte produkter som ikke kan brukes på nytt. Eksempelvis kan man lage nytt papir av kasserte papirprodukter.
 • Resirkulering: Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. Ved resirkulering i moderne og gode anlegg hindrer man avfallet fra å hope seg opp på søppelfyllinger, spredd i naturen eller å bli brent på en uforsvarlig måte.

Supplerende tekst

OM SIRKULÆR ØKONOMI

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette kan blant annet skje gjennom gjenbruk av produktet, enten til sitt opprinnelige formål, eller til andre formål. Et produkt som er laget etter prinsippet om sirkulær økonomi, kan for eksempel innebære at livssyklusen til produktet forlenges, gjennom at produktet kan endres i takt med brukerens ulike behov. Et eksempel på dette kan være en hylle som er sammensatt av moduler som kan endres og flyttes på, dersom behovet endres. Dette betyr at hylla ikke trenger å kastes fordi den ikke lenger passer i en ny bolig eller lignende.

En viktig del av det sirkulærøkonomiske prinsippet, er at det egentlig ikke eksisterer avfall, men at avfall i seg selv er en råvare. Produkter designes slik at de enkelt kan håndteres etter ressurspyramiden (avfallspyramiden eller avfallshierarkiet) som illustrerer prioriteringene avfalls- og gjenvinningspolitikk:

 • Avfallsreduksjon (Lage mindre avfall)
 • Gjenbruk eller ombruk (Bruke ting om igjen)
 • Materialgjenvinning (Lage nytt av brukt)
 • Energigjenvinning (Brenne og bruke varmen)
 • Deponering (Legg på fylling)

Vanlige tiltak for å omstille fra lineær til en sirkulær økonomi:

 • Ta bort miljøfarlige materialer
 • Redesigne produktene slik at materialene kan deles opp i sine bestanddeler.
 • Bruke fornybar energi i produksjon og transport.
 • Bruke materialer som er gjenvunnet
 • Dele, leie eller låne ut produksjonsmiddel heller enn å eie dem selv og på tilsvarende måte. Leie ut produktene til dine kunder heller enn å selge dem. På den måten selges «funksjonene» i stedet for produktene.

Motstykket til sirkulær økonomi kalles ofte lineær økonomi. I en lineær økonomi har et produkt en forventet levetid før det kastes og blir til avfall. Lineær økonomi omtales ofte som «bruk og kast – økonomi».