AOS 4: Arkitekturen møter klimakonsekvenser

Arkitektur og samfunn |  271 visninger  | 

Frem mot neste århundre vil sannsynligvis den årlige nedbørsmengden i Norge øke med opp mot 40 %. Vi må derfor forberede oss på mer ekstremvær, flom og skred i årene som kommer. Klimaendringene byr på store utfordringer både for nye byggeprosjekter og eksisterende bygningsmasser. I denne filmen får vi se hvordan Verdal kommune har iverksatt flomsikringstiltak på bakgrunn av NVEs flomsonevurderinger og aktsomhetskart.

Mer

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • gjere greie for korleis miljø- og klimautfordringar vil stille nye krav til eksisterande og framtidig utbygging
  • visualisere og gjere greie for korleis klimaendringar og vêrfenomen som ekstremvêr, havstiging og flom kan utfordre staden og landskapet

Svare

  1. Hva menes med begrepene 50-årsflom, 100-årsflom og 200-årsflom?
  2. Kan en 200-årsflom komme to år på rad?
  3. Hva er hovedoppgavene til NVE?
  4. Hva slags ulike typer skred vet du om?
  5. Hvor finner vi informasjon om hvor utsatt en tomt er for flom eller skred?

Undersøke

Skape

Lærerveiledning

Forslag til aktiviteter
  1. Er det steder i ditt nærområde som er truet av flom eller ras? Finn ut hvilke tiltak som er satt i verk for å forebygge og sikre disse stedene.
  2. Finn kart fra Norges kartverk over et område i nærheten av deg, og undersøk hvilke data som foreligger angående flom og rasfare.

Ord og begreper

Aktsomhetskart

Flomsonevurdering

Supplerende tekst

OM GLOBAL OPPVARMING

Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter. Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet, bestående av jordens atmosfære, hydrosfæren, kryosfæren, litosfæren og biosfæren, blir varmere. Mange av de observerte endringene siden 1950-årene har ikke blitt observert i temperaturmålinger som strekker seg tilbake til midten av 1800-tallet eller i klimaproxy-data (avledet av blant annet årringer, sedimenter, iskjerneprøver) som strekker seg over tusenvis av år.

Forventede effekter av global oppvarming er økt global temperatur, stigende havnivå, endring av nedbørmønstre og ørkenspredning i subtropene. Oppvarmingen er forventet å være større over land enn over hav og størst i Arktis, med reduksjon av isbreer, permafrost og havis. Andre endringer kan bli hyppigere ekstremvær, inkludert hetebølger, tørke, kraftig regn med oversvømmelser og kraftige snøfall, havforsuring og utryddelse av arter på grunn av skiftende temperaturregimer. Alvorlige konsekvenser for mennesker og samfunn er risiko for matsikkerheten på grunn av minkende avlinger, samt avfolking av bebodde områder på grunn av stigende havnivå. Klimasystemet har stor «treghet», og klimagasser vil bli værende i atmosfæren i lange tider, og derfor vil mange av disse effektene ikke bare eksistere i flere tiår eller århundrer, men i titusener av år.